Altijd gratis verzenden

Home » Herroepings formulier

herroeping formulier

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 Aan: Sophys
Veestraat 1G, 6049HA, Herten
info@sophys.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten:

de levering van de volgende digitale inhoud:

de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen*

 Besteld op: ontvangen op


 bestelling bij diensten of ontvangst bij producten

 Naam:

 Adres gegevens en telefoonnummer :

 

Handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 


__________________________________________________________

Getekend op datum:


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.